ДГ "Дъга"
Детска градина в град Враца

За нас

ДГ „Дъга“ е общинска детска градина.

През своята 55 годишна история детската градина успява да съчетава добрите традиции от миналото със съвременните методи на обучение.
Детската градина се намира в централната градска част / на ул. “28 октомври” №7, между магазин БИЛА и Здравната каса/ в близост до държавни и общински учреждения и културни институции.

От учебната 2008/2009г. детската градина има филиал- смесената група в с. Баница.

В детската градина сме си поставили за цел гарантиране високо качество и ефективност на образователен процес, насочен към спецификата на ключовите европейски компетенции в детството и поддържане високо равнище на управленско и професионално развитие.

Приоритетно за нас е : осигуряване на равно право на предучилищно образование, равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете; ефективно развитие на институцията; развитие на екипа. С цялостната си дейност се стараем да реализираме мисията на детската градина – утвърждаване на ДГ „Дъга” като институция в системата на предучилищното и училищното образование , осигуряваща условия за отглеждане, възпитание, социализация и обучение на деца от тригодишна възраст до постъпването им в І клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищно образование. Така ще постигнем и нашата визия– ДГ „Дъга” – желано и предпочитано място за учители, родители и деца, осъществяващо своята дейност в духа на националните традиции и ориентирано към европейските ценности.