ДГ "Дъга"

Детска градина в град Враца

home-aboutВ детската градина сме си поставили за цел гарантиране високо качество и ефективност на образователен процес, насочен към спецификата на ключовите европейски компетенции в детството и поддържане високо равнище на управленско и професионално развитие.

Приоритетно за нас е : осигуряване на равно право на предучилищно образование, равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете; ефективно развитие на институцията; развитие на екипа.

С цялостната си дейност се стараем да реализираме мисията на детската градина – утвърждаване на ДГ „Дъга” като институция в системата на предучилищното и училищното образование , осигуряваща условия за отглеждане, възпитание, социализация и обучение на деца от тригодишна възраст до постъпването им в І клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищно образование. Така ще постигнем и нашата визия– ДГ „Дъга” – желано и предпочитано място за учители, родители и деца, осъществяващо своята дейност в духа на националните традиции и ориентирано към европейските ценности.

 

Актуални новини и събития
Полезно за Вас родители: